Ogólne warunki uczestnictwa w koncercie

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania koncertu, bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn będących poza kontrolą.
 2. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej innej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem sumy, na jaką opiewa bilet na koncert, który został odwołany.
 3. Zakupiony bilet nie podlega wymianie, nie jest możliwy zwrot pieniędzy w żadnym wypadku, niż wymieniony powyżej.
 4. Bilet z oderwanym kuponem kontrolnym jest nieważny.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo:
  1. do odmówienia wstępu posiadaczowi biletu będącemu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  2. zażądać, aby posiadacz biletu zachowujący się agresywnie lub zagrażający bezpieczeństwu innych uczestników imprezy opuścił jej teren i zastosować odpowiednie kroki tak, aby to zarządzenie zostało wykonane,
  3. dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu koncertu/imprezy z powodów nieprzewidzianych, będących wynikiem działania sił wyższych, będących poza kontrolą organizatora
  4. dokonać wszelkich możliwych zmian daty, godziny rozpoczęcia koncertu/imprezy z powodu nieprzewidzianych, będących wynikiem działania sił wyższych, będących poza kontrolą organizatora
  5. odmówić wstępu na teren imprezy posiadaczowi biletu, u którego stwierdzono posiadanie niebezpiecznych przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla innych jej uczestników
 6. Wnoszenie alkoholu, napojów, środków odurzających, narkotyków, oraz przedmiotów niebezpiecznych jest niedozwolone.
 7. Filmowanie oraz nagrywanie koncertów jest surowo wzbronione!

Pobierz w formie elektronicznej: TUTAJ